понедељак, 9. фебруар 2015.

Šok i neverica - Predlog izmene zakona o turizmu - Primedbe recetivnih agencija Srbije

Sa nestrpljenjem se očekivalo objavljivanje predloga za izmenu zakona o turizmu. 26. januara je objavljen. Gotovo mesec dana od dana kada je bilo najavljeno da je predlog gotov i da će uskoro biti objavljen (za katolički božić). Dakle, još mesec dana su oni koji su pisali zakon mogli da odmeravaju predloge i da ih modifikuju. I baš zato je objavljeni predlog izazvao šok i nevericu.
Receptivne agencije su očekivale da se uvaže neki od njihovih predloga koje su dostavile krajem oktobra 2014. Međutim, niti jedan zahtev agencija nije prihvaćen! Naprotiv.

Formiran je radni tim receptivnih agencija koji je pažljivo čitao i tumačio član po član predloga. Zatim su zaključci poslati svim agencijama i sačekalo se sa njihovim mišljenjima, predlozima i sugestijama.

U nastavku je tekst primedbi i sugestija koji je poslat ministarstvu:


Министарство трговине, туризма и телекомуникација                                                                   
Београд, 06.02.2015.   

Коментари и сугестије на предлог Нацрта за измену закона о туризму Републике Србије Усаглашени ставови РЕЦЕПТИВНИХ АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ  

Унапред се извињавамо што у овом документу можда није све у адекватној правној форми.  Сматрамо да је важно да надлежни схвате суштину наших предлога а да онда правници Министарства изнађу и адекватне формалне и правне модалитете.   
*Објашњења за ове предлоге је дато у Предлогу измене закона који су усвојиле рецептивних агенција у октобру месецу и који достављамо у прилогу.   

Дефинисање рецептивне туристичке агенције и АПР  
Додати у члану 3. посебан став (можда 12 б): Рецептивна агенција је организатор путовања, са лиценцом Републике Србије која организује путовања по Србији за организоване туристичке групе домаћих и (обавезно) страних туриста и које остварују извозну делатност (стварају девизни приход).
Делетност рецептивних агенција ће се прописати правилником о пословању рецептивних агенција   
Члан 117 додати тачку 1.а) рецептивна туристичка агенција (евиденција рецептивних агенција у  АПР-у)   
Посебним правилником који ће донети министарство ће се утврдити упутство за евиденцију/регистрацију рецептивних агенција  

Дефинисање подстицајних мера 

-      У члану 27 став 6 после: ПОДСТИЦАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА ДОМАЋИХ ТУРИСТА И ОРГАНИЗОВАНОГ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА СТРАНИХ ТУРИСТАдодати на крају „за рецептивне агенције“ – да би било јасно назначено да ће се та средства додељивати исључиво рецептивним агенцимаа (обзиром да су до сада сви могли добијати подстицајна средства осим рецептивних агенција и да се не  деси да за ова средстсва могу конкурисати и друга правна лица или стране компаије). Рефундација дела плаћеног пореза/субвенција по путнику/финансијско учешће у промотивним
активностима/набавку опреме за реализацију посебних тематских путовања

-      У закону у члану 3 дефинисати појам „туристичка зона“, а затим негде касније навести да јединице локалне самоуправе могу саме одредити своје туристичке зоне уз или без сагласности министарства   
-      Члан 41 на почетку реченице додати: Туристичке зоне, ...  
-      У члану 94 НЕ БРИСАТИ које услове треба да испуњава водич са лиценцом! Није тачно да у ЕУ нема посебних услова за добијање лиценце. Овде се може видети да је за добијањелиценце у Бечу потребано имати боравак!
-      Члан 95 додати: Туристички водич приликом вођења мора имати туристичку упутницу – ваучер, домаће туристичке агенције – ово из разлога што би на овај начин то била једна од мера заштите локалне економије. На овај начин би се стране агенције обавезале да користе услуге локалних агенција које би им онда обезбеђивале и друге услуге. Пример је преузет из Турске. Остале разлоге смо навели у предлогу из октобра.   
-      У члан 33 додати:14) ПРОМОВИШЕ РЕЦЕПТИВНЕ АГЕНЦИЈЕ Р Србије са одговарајућом лиценцом, НОСИОЦЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ СРБИЈЕ ПРЕМА  ЧЛАНУ 3 СТАВ 12 Б) (мисли се на то да не може промовисати друга правна и физичка лица која се баве органиазцијом путовања а немају одговарајућу лиценцу (или чак и нису из Србије већ из региона су и директна конкуренција домаћим агенцијама).
-      15) СТУДИЈСКЕ ПУТОВАЊА СА СТРАНИМ ТУРОПЕРАТОРИМА ИСКЉУЧИВО МОЖЕ 
ОРГАНИЗОВАТИ У САРАДЊИ СА РЕЦЕПТИВНИМ ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА ДЕФИНИСАНИМ
У ЧЛАНУ 3, СТАВ 12Б  
-      Члан 35, у првом пасусу на крају додати зарез и додати: МЕЂУ КОЈИМА ЋЕ БИТИ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ПРЕДСТАВНИК РЕЦЕПТИВНИХ АГЕНЦИЈА ИЛИ ПРЕДСАТВНИК УДРУЖЕЊА АГЕНЦИЈА  
-      Члан 37, став 1 кориговати и уместо 1) ЗНА ЈЕДАН СТРАНИ ЈЕЗИК; - МОРА БИТИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ОБАВЕЗАН!   

Дефинисање казнених одредби 

-      Чланом 124 су нејасно и недовљно дефинисане казнене одредбе. Законом јасно назначити да се органиазцијоом путовања не може бавити нико ко не поседује лиценцу организатора путовања и одредити високе казне за правна и физичка лица која нуде (оглашавају) и реализују туристичке услуге (НВО; предузетници, јавна предузећа, ТО и ДМО се не могу бавити организацијом путовања) и за то предвидети адекватну казну а не само забрану обављања послова!  
-      У члану 126 додати да се односи и на физичка лица   
-      Ако се не укине члан 46 онда у члану 126 додати и: УДРУЖЕЊА из члана 46 која оглашавају своје услуге јавно (не само својим члановима)  
-      У члан 126 додати и: за вођење туристичке групе веће од 8 особа, праћење и анимирање туристичка инспекција може на лицу места наплатити казну лицу које групу води, прати или анимира без туристичке упутнице - ваучера домаће лиценциране агенције  
-      Казна за вођење без лиценце у износу од 5000 дин је премала да би мотивисала стране туроператоре да ангажују домаће водиче! Члан 129 б)- тако се не штити домаће тржиште и локална економија, тако се не стварају шансе за нове пословне могућности пре свега младих људи!   
-      Члан 118, код ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА ВРШИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРЕКО ОВЛАШЋЕНИХ ИНСПЕКТОРА У ДЕЛУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ:  додати и КОНТРОЛА ВОДИЧА (обзиром да у туристичкој инспкцији кажу да их нема довољно да би се бавили и контролом водича, а све је више страних водича који воде по Србији и ко зна шта и како причају туристима)  

Остало:   
Члан 24 предвиђа регистрацију удружења и НВО организација. Није нигде прецизирано где се региструју, да ли се ако се региструју на њих овај закон односи у целости, да ли имају одговорност према путницима као и свака друга агенција, да ли ће и њих на идентичан начин контролисати туристичка инспекција (у казненим одредбама удружења се нигде не помињу!)??? Овим чланом ће се озаконити сиво тржиште а приходи од наплата пореза се неће повећати, напротив, стимулишу се и други да раде као НВО а не као привредно друштво! Овим се подстиче и нелојална конкуренција јер НВО не могу обезбедити банкарске гаранције и остале услове те су зато њихове услуге и јефтиније!   

-      Члан 52 не брисати ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА – ВРАТИТИ КАКО ЈЕ БИЛО! Брисањем „организатор путовања“ се тотално обесмишљава лиценца и потреба за истом!   
-      Брисати члан 55, став 3! Не може се одузимати лиценца ако „НАСТУПЕ ТЕЖЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЗДРАВЉЕ ПУТНИКА ЗБОГ ПРОПУСТА ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА“. Одговорно лице се може казнити али не и одузети лиценца. Суд мора одлучити да ли постоји одговорност организатора или није његова одговорност. Овкве ствари требају бити покривене полисама осигурања а не да неко остане без посла!   
-      Члан 3, став 12 додати дефиницију Организатора путовања: Организатор путовања – је туристичка агенција – привредно друштво које  поседује лиценцу за организовање туристичких путовања.Законом се јасно мора раздвојити којим пословима се бави лиценирана агенција а шта може да ради не лиценирана агенција. Из закона брисати свуда где уместо Организатор путовања пише да је треће лице којем је поверена организација путовања!  
-      Члан 3, став 25, брисати да Туристичко путовање може бити само оно које је дуже од  24
сата или укључује ноћење већ свако путовање које укључује најмање две услуге   
-      Овим нацртом се не дефинише ко ће бити задужен за спровођење стратегије, акционог плана односно ко ће се бавити РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА!   
-      Чланом 39 и члано 3, став 15А) дефинисати како ТО и ДМО могу приходовати (само продаја сувенира и промо материјала, без могућности организације путовања и пружања туристичких услуга)
-      Члан 39, Директори ТО и ДМО да могу бити само дипломирани туризмолози  

 
Овај предлог нацрта закона поред наведених мањкавости није ни у складу са директивом ЕУ опутовањимачије је усвајање у току (наводимо само неке од њих):  
У ЕВРОПСКОЈ ДИРЕКТИВИ СЕ ДЕФИНИШУ ПОЈМОВИ: ПУТНИК, ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА И ПРОДАВАЦ. Код нас се то нигде не појашњава!
У директови се раздвајају појмови пакет аранжмани и потпомогнути путни аранжмани где се комбинују услуге путовања и где птник склапа уговоре са различитим пружаоцима услуга путовања. На потпомогнуте путне аранжмане се не примењују све обавезе које се односе на пакет аранжмане. Потпомогнути путни аранжман није онај где се у окриру истог путовања путнику нуди могућност комбиновања различитих услуга.   
У европској директиви је одговорност за извршење путовања искључиво на организатору а не продавцу (осим ако није наведено ко је организатор). Путник своје рекламације може упутити директно организатор а ако упути продавцу, време за жалбу се рачуна од момента предаје жалбе. Продавац је у обавези да исту одмах проследи организатору. Са продавца је скинута свака одговорност осим одговорности за тачност резервације.   
Свега овога у нацрту измена закона нема.   

 

У ЕУ је туризам означен као покретач развоја ЕУ. Зашто то не може бити и у Србији?  
У туризму ЕУ учествује 1,8 мил предузећа, махом малих и средњи, запошљавајући 5,2% укупне радне снаге, са укупним уделом делатности са сродним секторима од око 10% европског БДП-а. На основу података из 2011. године, туризам директно учествује у БДП-у Републике Србије са 1,8%, у укупном броју запослених са 2,4%, док узимајући у обзир и индиректне ефекте туризма на националну привреду, туризам учествује у БДП-у са 5,4 % и у укупном броју запослених са 6 %. Будући да је учешће туризма у Србији мање од 4% БДП-а, јасно следи да се управо законима (а затим и другим мерама) морају створити предуслови за унапређење ове делатности.  

Рецептивне туристичке агенције остварају девизни приход (невидљиви извоз) Србији, промовишу земљу, унапређујуживотни стандард и развијају потенцијал људских ресурса. Tиме заслужују подршку државе и захтевају њену посебну посвећеност. Стварањем добрих услова за пословање рецептивних агенција се најбрже и најрационалније подстиче развој туризма а тиме и локална економија, пољопривреда, стварају нова радна места и пословне могућности.  Овим предлогом закона је јасно да нити један предлог рецептивних агенција није уважен и да се неће решити готово ни један од проблема које је изложен у допису од октобра 2014.   
Скрећемо пажњу да, евентуалним усвајањем предложених решења, неће бити испуњен приоритетан задатак – смањење сиве економије у свим делатностима које закон уређује, није примењена регулатива ЕУ у сегменту путовања, нити су сагледани проблеми са којима се суочавају актери туристичке привредеи други субјекти који обављају привредне делатности непосредно повезане са туризмом.

Предложена решења ни на који начин неће решити нагомилане проблеме у туризму Србије нити ће допринети одрживом развоју локалне економије, стварању могућности за нове тржишне могућности, нити заштити туристичка професија.  

Очекујемо да обостарано одговорно и озбиљно приступимо разматрању захтева и усагашених предлога и решења рецептивне туристичке индустрије Србије, у циљу развоја туризма Србије, повећања туристичке тражње и прихода од ове делатности.   

Направимо закон који ће подстаћи развој туризма у Србији!   

Рецептивне агенције Србије   

  

Нема коментара:

Постави коментар

Hvala na komentaru!